Projekty

Projekty

Projekty RC Vikýrek

1.Nadace Sirius

V rámci projektu se budou uskutečňovat pravidelné workshopy a besedy, po celou dobu je i nabízena bezplatná psychologická poradna.

Ke stažení- 

1. Možnosti preventivní podpory rodin – zkušenosti rodinného centra Vikýrek; 

a

2. Katalog poskytovatelů sociálních služeb a odborníků na podporu rodin v Šumperku a okolí.

 

2.Projekt "Hurá prázdniny"

Hurá prázdniny

Žadatel projektu

RC Vikýrek, z.s.

Sportovní 273, 788 13 Vikýřovice

IČ: 27008789

http://www.vikyrek.cz/

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015962

Částka: 433 437,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Místo realizace: Olomoucký kraj (Vikýřovice, zámek Třemešek – Dolní Studénky)

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a rodinného života cílových skupin poskytnutím péče o děti předškolního a mladšího školního věku v době letních prázdnin a po dobu uzavření MŠ na nepobytových táborech. Služba bude poskytována formou péče o děti na tzv. příměstských táborech, které budou probíhat pouze v pracovních dnech, a to v rozsahu 8,5hodin/den v lokalitě obce Dolní Studénky, Vikýřovice a v blízkém okolí, které umožní pravidelné dojíždění dětí z řad případných dalších zájemců. V obci Dolní Studénky zrealizujeme v roce 2021 a 2022 6 turnusů příměstských táborů pro věkovou kategorii předškolních dětí. Navážeme tak na služby místní základní školy, která pravidelně realizuje příměstské tábory pro děti mladšího školního věku. Péče o děti mladšího školního věku je tedy v obci velmi dobře zajištěna. Doplněním služby pro děti ve věku předškolním (po dobu uzavření MŠ) nabídneme komplexní službu pro rodiče dvou a více dětí v různých věkových kategoriích. Dalších 6 turnusů příměstského tábora pro děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ) zrealizujeme na území obce Vikýřovice, kde taktéž disponujeme pronajatými prostorami dostatečnými pro pořádání příměstských táborů.

Cílová skupina:

  • Osoby pečující o malé děti
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

 

 

Hlavní přínosy projektu:

Hlavním přínosem projektu v regionu bude rozšířena možnost využití služby péče o dítě v době letních prázdnin/uzavřená MŠ, která dále vyvolá následující přínosy:

  • osobní přínosy (finanční přínosy) pro jedince definované v rámci cílové skupiny - profesní růst a naplnění vlastních ambicí, vyšší motivace a loajalita, zvýšení manažerských kompetencí
  • sociální přínosy - přínos pro rodinu - zlepšení kvality života, snížení stresu, efektivnější péče o děti, socializace dětí, naplnění rodinných plánů, stabilní rodinné příjmy
  • sociální přínosy - přínos pro společnost - eliminace negativních jevů
  • ekonomické přínosy, změna myšlení, výhody i pro zaměstnavatele - vyšší produktivita práce, nižší fluktuace a absence zaměstnanců
  • politické přínosy - podpora zaměstnanosti žen, podpora porodnosti, podpora rovných příležitostí žen a mužů

 

Díky spolupráci se ZŠ Dolní Studénky budou zajištěny pro obyvatele obce a přilehlých okolních obcí komplexní služby péče o děti pro rodiče dětí ve věku 3-10 let. Takovou službu zatím nikdo v regionu nezajišťuje. Rodiče tak opakovaně řeší problém s umístěním dvou a více dětí v různých věkových kategoriích v jeden termín do jedné lokality. Často se tak stává, že rodič dokáže zajistit péči na příměstském táboře pro jedno dítě, ale druhé se zabezpečit nepodaří.